Strategi psykisk helse i Frøy

Frøy ønsker å stå for en trygg og ansvarlig bedriftskultur. Vi skal være en organisasjon som består av engasjerte medarbeidere, både i jobben vi utfører, men også overfor hverandre. Frøy ønsker å legge til rette for en inkluderende og ivaretakende kultur, og på den måten bidra til glede og fellesskap.

Formål:

  • I Frøy skal alle medarbeidere bry seg om hverandre. Vi skal snakke med hverandre, ikke om hverandre.
  • I Frøy skal vi jobbe aktivt for et godt arbeidsmiljø, og være inkluderende og rause
  • Alt arbeid vi utfører i Frøy skal ha høy kvalitet og faglig standard, gjennomført med respekt og ydmykhet overfor kunder, medarbeidere og omgivelser for øvrig.

Tiltak:

  • Ved bekymring eller mistanke om at en av våre medarbeidere har utfordringer i hverdagen, skal nærmeste leder sørge for å ta en samtale med den det gjelder. Ta gjerne kontakt med HR/mannskapsavdelingen for råd og veiledning.
  • Dersom en av våre medarbeidere har personlige utfordringer, skal hjelp tilbys, i nært samarbeid med den ansatte og lokal Oppfølgingstjeneste. HR/mannskapsavdelingen skal være en støttespiller i dette arbeidet.
  • I forbindelse med sykefravær skal leder følge opp medarbeideren, bl.a. gjennom god dialog og aktiv lytting. HR/mannskapsavdelingen skal være en støttespiller i dette arbeidet.
  • Alle medarbeidere skal ha minimum en medarbeidersamtale årlig, utført av nærmeste leder.
  • Det skal være en naturlig del av arbeidsplassens HMS/AMU/VMU møter å ta opp forhold knyttet til arbeidsmiljø eller andre tema relatert til rus, spillavhengighet og psykisk helse.

Det vises for øvrig til spesifikke prosedyrer for gjennomføring av samtaler, dialog og møter i rederienes sikkerhetssystem/personalhåndbok.

 

Ansvar:

Medarbeidere:

✓ Være inkluderende og rause overfor hverandre
✓ Ta opp utfordringer og problemstillinger for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø ✓ Ta kontakt med nærmeste leder ved private utfordringer
✓ Medvirke til at bedriftens mål nås

Ledere:

✓ Ansvar for å snakke med en medarbeider ved tegn som gir grunn til bekymring eller uro. 

✓ Være gode rollemodeller ved å etterleve Frøys kjerneverdier

✓ Være inkluderende og rause overfor medarbeidere

✓ Bli kjent med sine medarbeidere

✓ Gi tilbakemeldinger og være tilgjengelig for medarbeiderne ✓ Opptre profesjonelt, og sørge for raskt å ta tak i problemer.

Det er viktig at ledere kjenner sine medarbeidere slik at de tidlig kan se tegn på problemer, mistrivsel og/eller atferdsendring. Ledere er viktige signalgivere i arbeidsmiljøet.

Som medarbeider i Frøy skal du oppleve stor takhøyde og kultur for å ta opp vanskelige tema. Har du personlige problemer, oppfordres du til å be om hjelp.

Leder og/eller HR/mannskapsavdelingen i Frøy ønsker å hjelpe medarbeidere som har utfordringer, og vi har en avtale med Oppfølgingstjenesten lokalt som bistår oss med å finne gode løsninger, i samarbeid med medarbeideren.

Alle medarbeidere i bedriften kan søke råd og hjelp hos bedriftens ledelse. Alle som deltar i personalsaker, har taushetsplikt.