Policy for rusmiddelbruk og spill i Frøy

Frøy ønsker å stå for en trygg og ansvarlig bedriftskultur, som ikke er forenlig med bruk av rusmidler i arbeidstiden. Moderat bruk av alkohol kan likevel oppleves som positivt i flere situasjoner og sammenkomster, og på den måten bidra til glede og fellesskap. Samtidig innebærer all bruk av alkohol og narkotika en risiko for helseskader, negativt omdømme og ubehagelige opplevelser. Frøy ønsker å stå for holdninger som balanserer disse hensyn, som bidrag til en inkluderende og ivaretakende kultur.

Formål:

 • I Frøy skal vi opprettholde et rusfritt og godt arbeidsmiljø
 • Alt arbeid vi utfører i Frøy skal ha høy kvalitet og faglig standard, gjennomført med respekt og ydmykhet overfor kunder, kolleger og omgivelser for øvrig.
 • I Frøy skal alle medarbeidere bry seg om hverandre. Vi skal snakke med hverandre, ikke om hverandre. 

Kjøreregler:

 • Rus er ikke under noen omstendigheter forenelig med arbeid på sjøen. Dette av hensyn til egen og andres sikkerhet. Frøys holdning er at det er uakseptabelt å være påvirket av rusmidler i arbeidstiden. Dette gjelder alkohol og narkotika, samt legemidler som kan gi rus. Dette omfatter også bakrus og alkohollukt.
 • Pengespill og dataspill skal ikke påvirke utførelsen av arbeidsoppgaver i form av tidsbruk, trøtthet og uoppmerksomhet.
 • Dersom det i tilknytning til arbeidet arrangeres sosiale sammenkomster, skal disse være inkluderende og trygge for alle. Dersom det serveres alkohol i slike sammenhenger, skal det alltid være alkoholfrie alternativer. Alle med ansvar for planlegging og gjennomføring av slike arrangement er ansvarlige for at alkoholserveringen foregår ut fra en bevisst holdning til både de positive og de mulige negative sidene ved alkoholbruken. Alle som deltar i slike situasjoner og arrangement, har på en tilsvarende måte, et ansvar for at egen bruk skjer ut fra en like bevisst holdning.
 • Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger, forventer vi at våre medarbeidere viser måtehold og en atferd som ikke går ut over virksomhetens omdømme. Ansatte er å betrakte som representanter for virksomheten i slike sammenhenger.
 • Ved bekymring eller mistanke om at en av våre medarbeidere har et problematisk forhold til bruk av rusmidler, har nærmeste leder ansvar for å snakke med den det gjelder. Ta gjerne kontakt med HR/mannskapsavdelingen for råd og veiledning.

Formelle prosedyrer:

 • Møter en medarbeider beruset/påvirket på jobb, eller det ved rustest påvises bruk av rusmidler, skal vedkommende sendes hjem av leder og saken tas opp igjen neste arbeidsdag. 
 • Frøy har nulltoleranse når det gjelder bruk av ethvert rusmiddel, og brudd på dette vil gi en alvorlig arbeidsrettslig konsekvens, hvor avskjedigelse kan være en sanksjonsform. Dette gjelder i tilknytning til konsernets lokasjoner og fartøy uavhengig av type og størrelse.
 • Bruk av rusmidler i en arbeidsturnus er ikke tillatt. Konsernets rederier kan i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for rusmiddelkontroll, gjennomføre uanmeldte rus- og/eller promillekontroller 

Det vises for øvrig til spesifikke prosedyrer for håndheving av reglene i rederienes sikkerhetssystem/personalhåndbok.

   

Ansvar:

Medarbeidere:

✓ være rusfri på jobb
✓ ta opp belastninger knyttet til rusproblemer i arbeidsmiljøet ✓ medvirke til at bedriftens mål nås
✓ sikre et godt og trygt arbeidsmiljø

Dette innebærer at alle har ansvar for å formidle bedriftens ruspolicy og holdning til rus og arbeid.

Ledere:
  Alle ledere har et spesielt ansvar for å fremme en konstruktiv rusmiddelkultur gjennom langsiktig planlegging og utvikling av organisasjonen som helhet.
  Ansvar for at bedriftens ruspolicy gjøres kjent og etterleves, og for at gjeldende avtaler og retningslinjer følges.
  Ansvar for å snakke med en medarbeider ved tegn som gir grunn til bekymring, uro eller mistanke.

Det er viktig at ledere kjenner sine medarbeidere slik at de tidlig kan se tegn på problemer, mistrivsel og/eller atferdsendring. Ledere er viktige signalgivere i arbeidsmiljøet.

En medarbeider med et rusmiddelproblem har selv ansvaret for å gjøre noe med dette, og oppfordres til å be om hjelp. Leder og/eller HR/mannskapsavdelingen i Frøy ønsker å hjelpe medarbeidere som har utfordringer, og vi har en avtale med Oppfølgingstjenesten lokalt som bistår oss med å finne gode løsninger.

Alle medarbeidere i bedriften kan søke råd og hjelp hos bedriftens ledelse. Alle som deltar i personalsaker, har taushetsplikt.