Årets viktigste ledersamling

I februar og mars arrangerte Frøy samlinger for alle sine fartøyssjefer. I jobben med å skape «Ett Frøy» er dette en god arena for å bevisstgjøre medarbeidere med lederansvar sin rolle og ansvar.

 

Disse samlingene er en del av Frøyskolen, og underbygger den nøkkelrollen fartøyssjefene har.
Samlingene skal være en arena for kompetanseoverføring, læring, kulturbygging og for å skape relasjoner og fellesskapsfølelse i hele konsernet.

Samlingene hadde denne gangen Rus og Kvalitet som fokusområder. Vi i Frøy ønsker å være tydelig på både samfunnsansvar og tryggheten til vårt mannskap. Dyktige innledere og foredragsholdere tok fartøyssjefene gjennom to inspirerende og lærerike dager.

Ruspolicy: Det handler om trygghet og HMS

– Frøy har en ruspolicy med tilhørende reglement som ble jobbet fram i forbindelse med fusjonen i 2021. Vi ser at dette er en økende utfordring i samfunnet generelt, og med det også for Frøy, forteller Kristin Sugustad, Konsernleder Maritim bemanning.

På samlingen i februar innledet adm. dir. Tonje Foss med et tydelig budskap om hva som gjelder i vår organisasjon, deretter var det et foredrag med Ingar Jorunssøn, der han fortalte om sine personlige erfaringer med rus i arbeidslivet. Kristin håper innholdet bidro til en bevisstgjøring, og legger til at de ønsker å intensivere kommunikasjonen rundt, og arbeidet med dette temaet.

– For oss er det viktig å involvere alle ledere på sjøen, både fartøysjefer, skippere og kapteiner. På den første samlingen hadde vi gruppediskusjoner med oppgaver, som ga oss nyttige innspill. Disse tar vi med i videre arbeid når vi nå reviderer ruspolicyen, forteller Kristin før hun avslutter med:

– Har du mistanke om avvik så må du ta kontakt før noe skjer. Sammen finner vi en løsning. Vi kan IKKE ta risikoen med å ha folk på jobb som er ruset. Det handler om trygghet for både våre medarbeidere og kunder. 

Alle medarbeidere i Frøy har et ansvar for å utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø. Det innebærer at alle har et ansvar for å varsle om forhold som virker inn på sikkerheten og det psykososiale miljøet. Frøy vil, så langt det er mulig, medvirke til å finne løsninger for medarbeideren når det gjelder rusmiddelproblemer. Som hovedregel vil sikkerhetsbrudd og overtredelse av arbeidsreglementets bestemmelser relatert til rusmidler medføre oppsigelse eller avskjed. Dette begrunnes i våre strenge krav til sikkerhet. Derfor er det spesielt viktig at leder/HR involveres tidlig ved mistanke om rusmisbruk. Alle som håndterer personalsaker, har taushetsplikt.

 

Kvalitet i alle ledd

Lars Eirik Hestnes har sammen med Marius Skjønhaug og Janet Flåhammer ansvaret for fokus på kvalitetsdelen på fartøyssjefsamlingene. De hadde innlegg om kvalitetsarbeid, sikkerhet, vedlikehold og dokumentasjon.

– Det høres kanskje kjedelig ut, men det er et kontinuerlig og svært viktig arbeid om bord. Målet er null alvorlige hendelser. Fartøysjefene er rollemodeller for de andre medarbeiderne. Da er det viktig at de går foran og viser hva som kreves av hver enkelt. Det er ingenting som heter “skal bare” i jobben vår, sier Lars Eirik. På samlingene fikk deltakerne en oppdatering på hvilke sertifiseringer Frøy har, samt en oppforfriskning i myndighetskrav, forskrifter, lover og regler.

Global G.A.P (setifisering for bærekraftig og sikker mat), NYTEK NS9415 (sertifisering gjort av Aquastructures med fokus på fortøyningsarbeid og reparasjon av not) , ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 (sertifisering for ledelse og miljø). I tillegg har DNV godkjent Frøy som serviceleverandør for undervannsinspeksjoner av skrog, med dykker eller ROV. Hele Frøy har nå disse sertifiseringene i orden.