Frøy bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger

Frøy bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger – nå er de kåret til Årets Maritime Lærebedrift

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. I år går prisen til Frøy.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtiden. Dette er noe av det viktigste vi gjør, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

Prisen ble overrakt på Haugesundkonferansen av Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar som bedrift. Maritim kompetansebygging og nyrekruttering er avgjørende for å sikre næringens fremtid. Her ligger Frøy i front, sa Ulriksen ved overrekkelsen.

 

Norges største kompetansemiljø innen akvaservice

Frøy ASA er Norges største kompetansemiljø innen akvaservice. Konsernet er totalleverandør av fartøystjenester og har i dag over 700 ansatte og 80 fartøyer. Selskapet har 13 kontorer langs hele kysten – fra Haugesund til Storslett. I 2021 hadde Frøy 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring. Tonje Foss forteller at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena – samtidig som det ivaretar samfunnsoppdraget om å bidra til arbeidsplasser for unge.

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, er det vårt ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier Foss. 

Denne satsingen fremhever juryen i sin begrunnelse også.

– Frøy tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har vært en suksess, sier Morten Kveim, styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

 

Fra lærling til kaptein

Tonje Foss forteller at Frøys ambisjon er at de kan rekruttere inn så mange som mulig av lærlingene i faste stillinger etter hvert, og aller helst at de kan få en karriere innen konsernet.

– Vi har i dag flere fast ansatte som har startet karrieren i Frøy med utplassering i ungdomsskole og videregående – og som siden har tatt gradene fra lærling til lederstillinger om bord i båtene, sier Foss.

En av lærlingene i Frøy er Iver Nyborg Enge. Han har læretiden sin på brønnbåten Viknatrans, noe han synes er svært givende.

– Det er et fantastisk arbeidsmiljø om bord. Folk er opptatt av å gi god og grundig opplæring uansett arbeidsoppgaver, forteller Nyborg Enge. Han trives veldig godt og ser for seg å bli mange år i rederiet.

Lærlig Iver Nyborg Enge mottok prisen på vegne av Frøy sammen med Knut Storø.

Fokus på aktiv rekruttering

En som har vært med hele veien fra lærling til kaptein er Lasse Sørheim. Han startet som lærling i 2009, før han ble kadett. I dag er han kaptein for Iver og de andre om bord på Viknatrans. Han forteller om en spennende utvikling fra da han var lærling til dagens organisasjon.

Frøy jobber i dag aktivt med å rekruttere ny kompetanse. Selskapet deltar på både utdanningsmesser og andre relevante arenaer, og jobber tett med de forskjellige opplæringskontorene innen maritime og blå fag. Skolebesøk er også en viktig arena for selskapet. Lasse Sørheim forteller at dette er en stor omdreining siden han var lærling.

– Da jeg begynte som lærling var jeg en av få lærlinger i organisasjonen, så utviklingen har vært stor og meget bra, forteller Sørheim. Han har en klar oppfordring til ungdommer som ønsker å gjøre karriere innen det maritime:

– Bli med ombord, vis interesse og engasjer deg i arbeidshverdagen, så kommer du langt, sier Sørheim.

Dette er en oppfordring Tonje Foss deler. Hun opplever at nysgjerrigheten rundt næringen er økende fra ungdom. Hver vår og høst har det i normalår «mønstret på» utplasseringselever på rederiets fartøyer. Utplasseringselevene har kommet fra både ungdomsskole, videregående og høyere fagskole. Foss gleder seg over at de etter noen års pandemipause kan invitere interesserte ungdommer om bord igjen.

– For oss er det helt naturlig å åpne opp for utplasseringselever som ønsker å gjøre seg kjent med næringa og med Frøy som selskap. Vi trenger at engasjerte ungdommer utdanner seg til våre viktige, blå næringer i mange, mange år framover, avslutter Foss.


Gåsø Viking

NTS Shipping endrer navn til FRØY Shipping

NTS Shipping endrer navn til FRØY Shipping

Som en naturlig følge av at NTS ASA har overført alle aksjene i NTS Shipping til Frøygruppen AS, endrer fraktbåtrederiet nå navn til FRØY Shipping. 

Navneendringen er gjort med bakgrunn i en omforent strategi om å gjøre FRØY til merkevare for all fartøysvirksomhet. Den 3. mars sendte NTS ASA ut børsmelding om at Frøy ASA vil bli notert på Oslo Børs i løpet av 1. kvartal i år. Navneendringen til Frøy Shipping tydeliggjør eierskapet i forhold til de to børsnoterte selskapene Frøy ASA og NTS ASA.

Navneendringen medfører ikke andre endringer i fraktebåtrederiet. Frøy Shipping drives videre med samme organisasjonsnummer og ledelse, og med samme formål om å «eie og drive fraktefartøy, samt virksomhet som naturlig følger av dette, herunder deltagelse i andre selskaper».

Gåsø Viking

Teamwork til sjøs Frøy

Oppfordrer ansatte til å styrke sin kompetanse

Ansatte i arbeid Frøy

Oppfordrer ansatte til å styrke sin kompetanse

Som Norges største kompetansemiljø innen akvaservice, er det viktig for FRØY at vi har riktig kompetanse til å være på tå hev i en næring i sterk vekst. Vi oppfordrer derfor våre ansatte til å fylle på med relevante kurs og opplæring. Slik står både du og vi sterkere. Det er teamwork til sjøs.

D6-sertifikat

Et av de tilgjengelige tilbudene er utdanning for D6-sertifikat. Etter en endring i Sjøfartsdirektoratets forskrifter, er grensen for sertifikatkrav for skipsførere på lasteskip senket fra 15 meter til over åtte meter. Endringen medfører at det innføres et nytt kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6 (D6). Fra 1. januar 2024 skal skipsfører på de fleste lasteskip med lengde over åtte meter ha det nye sertifikatet, eventuelt et høyere kompetansesertifikat for dekksoffiser. D6-sertifikatet gir rett til å føre skip med en lengde på inntil 24 meter, og er kommet i stand etter ønske fra servicebåtnæringen selv. FRØY har i dag et samarbeid med Sikkerhetssenteret Rørvik (SSR) om slik utdanning.

– Havbruksnæringa har falt litt mellom to stoler da det ikke har eksistert sertifikater tilpasset oss tidligere. Vi ser det som svært positivt at vi nå formelt kan dokumentere mye av den kompetansen og erfaringa som våre dyktige ansatte besitter, og samtidig gi faglig påfyll innen blant annet navigasjon og lastelære som opplagt er av stor betydning, forteller driftskoordinator Kent-Roger Wahlvåg.

FRØY har flere ansatte som nå utdanner seg ved SSR.

– Flere av våre fartøysjefer har allerede et høyere sertifikat, men det er en betydelig andel som vil trenge det nye D6-sertifikatet. Vi oppfordrer alle som ønsker å ta kurset til å ta kontakt, sier Wahlvåg.

Fiskevelferd

Alle ansatte i FRØY som jobber med fisk skal ha fiskevelferdskurs. Det kan kjøres både i samarbeid med veterinær eller som et nettbasert kurs i samarbeid med Val videregående skole og Sikkerhetssenteret Rørvik. Ta kontakt med din nærmeste overordnede hvis du har spørsmål rundt dette.

Eksterne kurs

Flere skoler tilbyr kurs og utdanninger innen servicebåt og havbruk, som kan tas samtidig som man står i full jobb. Knut Storø, konsernleder maritim bemanning, oppfordrer alle ansatte som ønsker faglig påfyll til å søke på aktuelle utdanninger.

– Vi ønsker ansatte som har lyst til å styrke sin faglige ballast. Det bidrar til økt kompetanse både i FRØY og i næringen generelt. Ettersom vi er en del av ei næring i sterk vekst og utvikling, er høy faglig kompetanse svært viktig, sier Storø.

Finner du kurs og utdanninger som kan være relevant for din arbeidshverdag, oppfordrer Storø deg til å snakke med din nærmeste overordnede om hvilke muligheter som finnes.

En av utdanningsmulighetene som finnes for folk som jobber ombord i båter er «Ledelse i havbruksoperasjoner» i regi av Trøndelag høyere yrkesfagskole. Dette studiet er tilrettelagt slik at man kan stå i full jobb mens man studerer. Det er i tillegg en høyere utdanning som gir deg både en fagskolegrad og 60 studiepoeng ved endt utdanning.

Les mer på https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studier/Ledelsehavbruk/


Notvask robot Frøy

Teamwork til sjøs gjenspeiles gjennom felles profil på våre fartøy

Teamwork til sjøs gjenspeiles gjennom felles profil på våre fartøy

Har du lurt på hvorfor alle båtene til FRØY har samme profil? Den blå og hvite fargen som går igjen i våre fartøy er med på å skape en tydelig og gjenkjennbar identitet for vårt selskap. Dette bidrar til å bygge opp den sterkeste merkevaren vi har: Våre ansatte.

– Det skal vises at det er en båt fra FRØY på leia. Det er den beste markedsføringen vi kan få, forteller COO/CMO Anders Gåsø, og legger til at dette bygger fellesskap og identitet hos alle ansatte.

Den blå og hvite profilen til FRØY, har fulgt selskapet gjennom mange år. Etter fusjonen mellom Frøygruppen, Norsk Fisketransport og NTS Shipping er det mange fartøy som har fått og skal få ny farge. Dette gjøres gradvis i forbindelse med at båtene likevel har vært inne til vedlikehold og lignende. At alle båtene får samme farge bygger lag og fellesskap i en voksende organisasjon. Anders Gåsø håper nå at det blir fortgang på omprofileringen av gjenstående båter, slik at man allerede til høsten kan fremstå med en felles profil på alle fartøy.

– Vi har nesten 700 ambassadører for merkevaren FRØY i våre ansatte. At de føler felles tilhørighet og felleskap er den viktigste omdømmejobben vi kan gjøre. Det er teamwork til sjøs i praksis, sier Gåsø.

Gåsø Viking

Gåsø Viking Frøy går på børs

FRØY bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger

FRØY bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger

– Det hjelper ikke å vokse om vi ikke har kompetansen, og ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtiden med unge folk som kan det de skal for å gjøre en god jobb, sier Knut Storø som er konsernleder for maritim bemanning i FRØY.

Knut Storø

FRØY har per dags dato hele 42 matroslærlinger og 15 maskinlærlinger om bord på båtene. I tillegg til seks kadetter som er jevnt fordelt på dekk og maskin. Knut Storø forteller at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena – samtidig som det ivaretar samfunnsoppdraget om å bidra til arbeidsplasser for unge.

En berikelse for båtene

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, tar FRØY ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier Storø. Han opplever at lærlingene ofte er en berikelse for båtene og fellesskapet om bord.

– Det gir mannskapet en blandet aldersbesetning, og unge folk som kan se ting med nye øyne er aldri negativt. Lærlingene kan stille noen lure spørsmål som veteranene ikke har tenkt på. Det er også utviklende for de som er om bord fra før, sier Storø som er glad for at så mange ønsker å være lærling i FRØY.

– Målet er at vi følger dem gjennom hele løpet fra lærling til kaptein.

En som har vært med hele veien er Lasse Sørheim. Han startet som lærling i 2009, før han ble kadett. I dag er han overstyrmann på brønnbåten Viknatrans.

– Da jeg begynte som lærling i 2009, var jeg en av få lærlinger i organisasjonen så utviklingen har vært stor, forteller Sørheim. Han trives veldig godt og ser for seg å bli mange år i rederiet – og kanskje en dag bli kaptein. Han har en klar oppfordring til ungdommer som ønsker å gjøre karriere i FRØY:

– Kom å bli med ombord, vis interesse og engasjer deg i arbeidshverdagen, så kommer du langt, sier Sørheim.

Nysgjerrige ungdommer

FRØY deltar på både utdanningsmesser og andre relevante arenaer, og jobber tett med de forskjellige opplæringskontorene innen maritime og blå fag. Vanligvis er man ofte ute på skolebesøk, men det siste året har naturligvis satt en stopper for det. Likevel opplever Storø at nysgjerrigheten rundt næringen er økende fra ungdom. I normale år har det «mønstret på» utplasseringselever på rederiets fartøyer hver vår og høst. Utplasseringselevene har kommet fra både ungdomsskole, videregående og høyere fagskole. Storø gleder seg til at verden åpner opp igjen, og at FRØY kan invitere interesserte ungdom med om bord.

– For oss er det helt naturlig å åpne opp for utplasseringselever som ønsker å gjøre seg kjent med næringa og med FRØY som selskap. Vi trenger at engasjerte ungdommer utdanner seg til våre viktige, blå næringer i mange, mange år framover, sier Storø.


Gåsø Viking Frøy går på børs

FRØY går på børs

FRØY går på børs

Mandag 29. mars klokka 09.00 blir en milepæl nådd for FRØY. Da «ringer bjella» på Oslo Børs.

 

 

SHelge Gåsøiden det ble kjent at FRØY går på børs, har det vært en formidabel interesse for å kjøpe aksjer. Selskapet har hentet én milliard i ny egenkapital gjennom emisjon, og på mandag blir FRØY endelig børsnotert.

Det betyr at du som ansatt nå har en gyllen anledning til å bli medeier hos din egen arbeidsgiver.

Stor interesse fra ansatte og kystfolket

– Dette er et viktig steg for å legge til rette for videre vekst og muligheter. Det gir oss arbeidsro fremover, sier en fornøyd Helge Gåsø, administrerende direktør i FRØY. Han er spesielt glad for at mange ansatte og folk langs kysten har kjøpt aksjer i selskapet.

– Det er veldig positivt at de som kjenner oss har satset sine sparepenger på oss. Det er tydelig at kystfolket følger med på oss. Det er en stor tillitserklæring, sier Gåsø.

I tillegg har ansatte kjøpt aksjer for 15 millioner denne runden, noe som gleder konsernsjefen.

– Det styrker både tilhørigheten og fellesskapet, og jeg håper mange ansatte også kjøper aksjer nå som de kommer i fritt salg på Oslo Børs.

Klar for videre vekst

Bakgrunnen for børsnoteringen er å legge til rette for ytterligere vekst og en internasjonal satsing – slik at FRØY fortsatt vil være en premissgiver for bærekraftig og lønnsom vekst i en av Norges viktigste kjerneindustrier.

– I løpet av de siste 20 årene har FRØY utviklet seg til å bli en markedsledende tjenesteleverandør til havbruksnæringa. Fremover ser vi flere veier for fortsatt vekst for FRØY, og mener at børsnoteringen av selskapet er det naturlige steget for å muliggjøre neste fase av selskapets utvikling, sier Gåsø.

– De ansatte er vår fremste ressurs

FRØY har i dag har omtrent 670 ansatte fordelt på 13 lokasjoner langs Norges kyst – fra Haugesund i sør til Storslett i nord. Lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene sørger for at FRØY for mange er den foretrukne leverandøren av akvaservicetjenester, og majoriteten av de kjente oppdretterne er på kundelisten vår. Teamwork til sjøs vil fortsatt være nøkkelen til suksess.

– Vi ser fortsatt sterk etterspørsel av våre tjenester, og ser frem til å fortsette vårt harde arbeid for å møte behovene til våre kunder. Med støtte fra NTS som en langsiktig eier og dyktige ansatte, er jeg trygg på at vi vil fortsette å være den foretrukne samarbeidspartner i en raskt voksende havbruksnæring, legger Gåsø til.

Han går nå inn i påskehøytiden med en god følelse, vel vitende om at FRØY har styrket seg for videre vekst.

– Jeg ønsker alle en god påske. Selv om alle restriksjoner begrenser feiringen en del, håper vi på finvær og god påskestemning til alle ansatte, avslutter Gåsø.


Gammel gutan

Historisk sus om bord i nye «Folla»

Gammel gutan

Torbjørn Larsen (t.v.) og Laurits Thorsen ombord i «Folla» på midten av 90-tallet.

 

Historisk sus om bord i nye «Folla»

Torbjørn Larsen og Laurits Thorsen har til sammen over 80 års erfaring i rederiet, og de aller fleste årene har de tjenestegjort om bord på båtene som har båret det ærefulle navnet «Folla».

Søkki te fin arbeidsplass. Her er det aldri noe tull og bare trivelige folk!

Ordene tilhører Torbjørn Larsen og Laurits Thorsen. De er to av «gammelkaran» om bord i «Folla» og stortrives med å jobbe i FRØY. Torbjørn har vært en del av historien siden starten av syttitallet, mens Laurits har vært her siden han ved en tilfeldighet mønstret på den tredje generasjonen «Folla» som vikar i 1986.

– Broren min var skipper, og jeg fikk spørsmål om jeg kunne reise ut en søndagskveld. Etter det har jeg vært om bord. Det har jeg aldri angra på, forteller Laurits som nå er en del av mannskapet på den femte generasjonen «Folla».

Lang og ærefull historie

Med nye «Folla» viderefører FRØY en lang og ærefull historie. Båten er nemlig oppkalt etter godsrutebåten som i fjor ble tatt ut av drift etter mange års trofast tjeneste for rederiet. Men «Folla» er et skipsnavn med legendarisk status i NTS-historien før den tid også. Historien går helt tilbake til 1909 og omfatter både krigshandlinger, redningsaksjoner og lange tradisjoner for sjøfart langs Norskekysten.

Nye «Folla» er en moderne multipurpose fôrbåt, med et effektivt og skånsomt losseanlegg for fiskefôr – som nå seiler i kjølvannet til båten «Rotsund» som har vært en svært ettertraktet fôrbåt. Dermed øker FRØY kapasiteten betydelig i dette voksende markedet. «Folla» har en samlet lastekapasitet på 2.500 tonn med kjøl- og frysekapasitet i alle lasterom. Båten er også utstyrt med sideport og palleheiser, samt en 50 tonns tungløftkran.

Det er et stort spenn i både utvikling og år fra den supermoderne båten Torbjørn og Laurits jobber på i dag, til den aller første «Folla» som ble bygget ved Ørens Mek. Verksted i Trondheim i 1909. Det var Namdalens Aktie-Dampskipsselskap, en av FRØYs forløpere, som anskaffet båten for 112 000 kroner. En anselig sum på den tiden. Skipet fikk raskt status som et viktig skip langs Namdalskysten og trafikkerte både passasjerer og varer i flere tiår – og overlevde både bombing og krigshandlinger.

Folla

Den aller første «Folla» ble bygget i 1909.

Krig og dramatiske redningsoppdrag

For under krigshandlingene våren 1940 ble det ærverdige dampskipet bombet av tyskerne. «Folla» forsøkte å gjemme seg på Håkilan, like utenfor Namsos, og ble et bombemål. Selve båten ble ikke truffet, men steinsprang fra fjellsiden forårsaket av bombingen raste ned på båten, som ble sterkt skadet. I 1944 ble båten rekvirert til bruk under masseevakueringen av Finnmark, og først i 1953 ble båten solgt til et annet selskap. På sine siste dager måtte det ærverdige skipet nøye seg med navnet «Rallaren», men «Folla» var ikke død. Det andre skipet i selskapet med dette navnet ble bygget i 1954. I 1978 ble båten lagt ut for salg, og det var klart for den tredje generasjonen med «Folla». Samtidig kom Torbjørn om bord i «Folla» for første gang.

– Det er faktisk femti år siden jeg mønstret om bord hos Namsos Trafikkselskap første gang. 10. april 1071 for å være helt nøyaktig, forteller Torbjørn. Den første perioden varte ikke lenge, men etter endt militærtjeneste og utenriksfart har han jobbet i NTS-systemet fast siden 1975. I 1978 ble han en del av «Follas» ærefulle historie, og har dermed fått med seg tre utgaver av «Folla».

I 1991 skulle båtnavnet skrive seg inn i historien med gullskrift. Da hurtigruteskipet «Narvik» grunnstøtte like utenfor Lysøysund våren 1991 skulle mannskapet på «Folla» bli med på en heltemodig redningsaksjon. Laurits Thorsen var om bord i «Folla» den dramatiske aprildagen for 30 år siden.

Vi var første båt til ulykkesstedet og fikk berget både mannskap og passasjerer, minnes Laurits. Et handlekraftig mannskap sørget for at passasjerene på hurtigruteskipet kunne gå tørrskodd over til redningsbåten, og fraktes uskadd til land.

– Det gjorde inntrykk, forteller Laurits og legger til at dette er nok den enkelthendelsen han husker best etter 35 gode år i rederiet.

Den tredje generasjonen «Folla» var aktiv fram til 1994, da den ble kjøpt av Utsira kommune og omdøpt til «Utsira».Den fjerde generasjonen «Folla» var det Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap som fikk bygget ved Th. Hellesøy Skipsbyggerie AS i 1982. Skipet som først hette «Hardangerfjord», ble døpt «Folla» da det ble overtatt av Namsos Trafikkselskap (NTS) i 1993. Det var en prektig båt med sideport med palleheis, ekstra dekk og stor krankapasitet. Denne båten tjenestegjorde for NTS og FRØY helt inntil i fjor.

Folla raskt til stede

Faksimile fra Trønder-Avisa.

 

Variert og spennende arbeidshverdag

Både Torbjørn og Laurits forteller at de har bare gode minner fra årene i rederiet. Den største forskjellen fra da han mønstret om bord første gangen er nok arbeidsmengden og den tekniske utviklingen.

– Før i tia kunne vi frakt både krøtter og sau fra øyene uti havgapet. Da var det mye dritt på dekk bokstavelig talt, humrer Laurits og legger til at det var flere tunge tak og mye lemping av last de første årene, mens Torbjørn legger til at de beste historiene fra før i tia egner seg best for gode lag.

– Det var sjelden vi hadde verneutstyr, og vi jobbet døgnet rundt – hele året. Utviklingen siden den gang har vært formidabel. Nå jobber vi én måned på og én måned av, forteller Laurits, og legger til at han stortrives med å jobbe om bord i en båt.

– Jeg har hatt noen fantastiske år, med varierte og spennende arbeidsdager. Å smøre matpakken og gå på jobb i otta, det passer ikke meg. FRØY er en solid og grei arbeidsplass, hvor jeg trives veldig godt, forteller Laurits og legger til at han setter pris på at det er en variert aldersbesetning om bord, og skryter av de unge.

– Lærlinger og kadetter er en positiv tilvekst til arbeidsmiljøet. For det første er det fryktelig artig å lære bort noe av det vi kan, samtidig som ungdommen gir oss «gammelkaran» mange nye impulser.

– Æ lære nåkkå nytt kvar dag. Her blir man aldri ferdig utlært, avslutter Laurits før han og «Folla» setter kursen fra Rørvik til Frøya på nye oppdrag. Den spennende og ærefulle historien til «Folla» er ikke ferdigskrevet enda.